Privacyverklaring-oud

De Stichting wensbus Gennep verwerkt persoonsgegevens van personen die van de wensbus gebruik maken alsmede van de vrijwilligers die de wensbus mogelijk maken. Omdat de stichting grote waarde toekent aan de bescherming van persoonsgegevens hanteren wij een privacy beleid waarin op heldere wijze uiteen wordt gezet hoe wij omgaan met privacy gevoelige gegevens.
De Stichting wensbus Gennep houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 in werking is getreden.

 Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld.

Van de personen die van de wensbus Gennep gebruikmaken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– bijzonderheden welke van belang zijn voor het vervoer
(bijv. ‘heeft een rollator, ‘moet met instappen worden geholpen’ etc.)

 Van de personen die als vrijwilliger bij de wensbus zijn betrokken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– kopie van het rijbewijs
– gezondheidsverklaring
– verklaring omtrent gedrag (VOG)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Wensbus Gennep

persoons-gegevens:
De stichting wensbus Gennep verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van haar diensten voor de volgende doelen:

  Om de chauffeurs van de Wensbus informatie te verschaffen over de te
vervoeren  persoon vanaf het juiste adres van deze persoon.

Om noodzakelijke informatie aan deze personen te kunnen verstrekken.

Wensbus Gennep verwerkt persoonsgegevens van haar vrijwilligers voor de volgende doelen:
             
Om communicatie tussen de vrijwilligers mogelijk te maken
              Om te voldoen aan de eisen die door Provincie Limburg zijn gesteld aan
de organisatie van de Wensbus

Opslag en toegankelijkheid van persoonsgegevens
De Wensbus Gennep geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt.
De Wensbus maakt gebruik van software voor het verzorgen van de (planning) administratie; 

Dit planningsprogramma is uitsluitend toegankelijk voor de personen die de ritten van de bus plannen. Het programma is bereikbaar via een persoonlijke inlogcode (?)
De persoonsgegevens van de vrijwilligers worden zowel digitaal als op papier opgeslagen. Deze gegevens zijn muv de gezondheidsverklaring en de VOG toegankelijk voor alle vrijwilligers van Wensbus Gennep.

Verstrekking aan derden:
– De wensbus Gennep geeft geen persoonsgegevens door aan andere derden, tenzij
dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren. 

Bewaartermijn
Stichting Wensbus Gennep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Bijv.
Alle personen die namens Stichting Wensbus Gennep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Website pagina’s voor medewerkers
Pagina’s die door medewerkers moeten worden geraadpleegd in verband met de uitvoering van hun taak zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Als Stichting wensbus Gennep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Stichting wensbus Gennep
telefoon:     06 14706405
e-mail: info@wensbusgennep.nl